db

Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức

 
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
1 Ông Đỗ Minh Phương
Chủ tịch
2 Ông Thân Thế Hà
Ủy viên
3 Ông Hoàng Xuân Vịnh Ủy viên
4 Ông Trần Quang Hưng
Ủy viên
5 Ông Vũ Văn Mạnh Ủy viên
6 Bà Nghiêm Phương Nhi
Ủy viên
7 Ông Trần Văn Khiển Ủy viên
II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
1 Ông Trần Quang Hưng
Tổng Giám đốc
2 Ông Lê Văn Thắng
Phó Tổng Giám đốc
3 Ông Hoàng Quang Thoa
Phó Tổng Giám đốc
III BAN KIỂM SOÁT  
1 Ông Đặng Thanh Huấn Trưởng Ban
2 Bà Nguyễn Thái Hà
Thành viên
3 Ông Đặng Xuân Hùng
Thành viên
4 Ông Trần Xuân Lãm
Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Tuyến
Thành viên
IV CHI NHÁNH PHÍA NAM  
1 Ông Lê Quang Uyên Phương
Giám đốc Chi nhánh
2 Ông Trần Quang Hân Phó Giám đốc

XMCP