Hotline: TP. Kinh doanh (+84)967931666

thaoxmcp@gmail.com

db

Trang chủ Giới thiệu Cơ cấu tổ chức

 
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
1 Ông Đỗ Minh Phương
Chủ tịch
2 Ông Thân Thế Hà
Ủy viên
3 Ông Nguyễn Mạnh Hổ Ủy viên
4 Ông Trần Quang Hưng
Ủy viên
5 Ông Nguyễn Xuân Đông Ủy viên
6 Bà Nghiêm Phương Nhi
Ủy viên
7 Ông Trần Văn Khiển Ủy viên
II BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
1 Ông Trần Quang Hưng
Tổng Giám đốc
2 Ông Hoàng Quang Thoa
Phó Tổng Giám đốc
3 Ông Tăng Bá Tuyên Phó Tổng Giám đốc
III BAN KIỂM SOÁT  
1 Ông Vũ Văn Mạnh Trưởng Ban
2 Ông Chu Quang Minh Thành viên
3 Ông Đặng Xuân Hùng
Thành viên
4 Ông Trần Xuân Lãm
Thành viên
5 Bà Nguyễn Thị Tuyến
Thành viên
IV CHI NHÁNH PHÍA NAM  
1 Ông Lê Quang Uyên Phương
Giám đốc Chi nhánh
2 Ông Trần Quang Hân Phó Giám đốc

XMCP
Bộ

Bộ phận bán hàng

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Kỹ

Kỹ thuật Phía Bắc

0967 941 666

thoahq@viettel.com.vn

Mr.

Mr. Đặng Thanh Thảo - TP Kinh doanh

0967931666

thaoxmcp@gmail.com

Mr.

Mr. Trần Xuân Định - TP Kinh doanh Chi nhánh phía Nam

0942854674/ 0989168895

dinhtx@viettel.com.vn

scroll